Možnosti využití regeneračního potenciálu destičkových faktorů

Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa‑granulích krevních destiček. Postupně se izolovalo zhruba jedenáct destičkových růstových faktorů, ale určitě to není konečný počet. Mezi nejznámější patří PDGF (platelet‑derived growth factor), GF‑β (transforming growth factor β), IGF (insulin‑like growth factor), VEGF (vascular endothelial growth factor), FGF (fibroblast growth factor) a HGF (hepatocyte growth factor). Naše zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů.

Růstové faktory se po uvolnění ihned váží na transmembránové receptory buněk přítomných v místě defektu. K buňkám, které obsahují receptory pro trombocytární růstové faktory, patří mezenchymální kmenové buňky (MSC), osteoblasty, fibroblasty, endoteliální buňky a buňky epidermis. Tyto buňky se aktivují a začínají proliferovat. Destičkové faktory po navázání na příslušné receptory stimulují kožní buňky k produkci kolagenu a fibronektinu, čímž prokazatelně urychlují hojení tkáně. Destičkové faktory významně působí na mezenchymální kmenové buňky, které přitahují, aktivují a podporují jejich diferenciaci i obnovu. Důležitou vlastností mezenchymálních kmenových buněk je, že se v ischemické tkáni predilekčně diferencují do cévních buněk. Tato vlastnost je především v oblasti hojení ran vysoce ceněná.

Růstové faktory destiček se v humánní i veterinární medicíně využívají nejčastěji ve formě PRP (platelet rich plasma), méně často ve formě lyzátu.

PRP se používá v ortopedii, kde je aplikována do kloubů pro zmírnění projevů artrózy nebo k poškozeným šlachám, kde urychluje jejich hojení. Toto využití je shodné v humánní i veterinární medicíně. PRP se s úspěchem používá v oblasti hojení ran, a to zejména ran chronických a těžko hojitelných, jako jsou bércové vředy, anální fisury, píštěle, diabetické rány a dekubity.

Chirurgové používají PRP i při operacích, protože PRP pomáhá stavět krvácení a současně startuje hojivé procesy. Zejména ve stomatologii, při těžších ortodontických zákrocích, se PRP používá již vcelku běžně.

Velká oblast využití pro destičkové faktory se objevila v oblasti plastické a estetické chirurgie. Aplikace PRP do podkoží má zřetelný omlazující účinek. V kombinaci s kyselinou hyaluronovou se daří vyplňovat nejen vrásky, ale i prohlubeninky v kůži nejrůznějšího původu. Zajímavé je, že v naší republice je právě tato oblast využití PRP nejčastější, zatímco například v Německu se více než dvě třetiny přístrojů k separaci PRP používají pro oblast hojení ran.

Destičkový lyzát (DL) je více využíván v oftalmologii, zejména v indikaci syndromu suchého oka, a je účinný i tam, kde jiné typy léčby selhávají.

Nejčistší DL se používá jako suplement do média, zejména při kultivaci mezenchymálních kmenových buněk.

Snaha o standardizaci

Přes tyto zjevné pozitivní účinky destičkových faktorů chybí standardizace metody. Vše je vlastně širokým souborem kasuistik. Standardizace je ale velmi obtížná. Samotná definice PRP je velmi široká. Uvádí se dvoj‑ až pětinásobné množství trombocytů v plné krvi. Různý způsob přípravy vede i k různé kontaminaci bílými krvinkami.

Otázka degranulace trombocytů

Ovlivnění degranulace trombocytů má vliv na rychlost nástupu působení destičkových faktorů na membrány buněk. Degranulaci brzdí již samotný citrát, který se běžně používá při separaci trombocytů (stomatochirurgové často přidávají vápenné ionty k jeho neutralizaci), ale vliv mají i léky, které pacient užívá. Antiagregancia typu kyseliny acetylsalicylové (ASA) nebo na bázi clopidogrelu/ ticlopidinu mají na degranulaci trombocytů pozitivní nebo negativní vliv, a to v závislosti na dávce. V případě DL jsou otázky degranulace samozřejmě bezpředmětné. Rychlá, ambulantní příprava DL by ovšem byla neúnosně časově i technicky náročná.

Z praxe

V biotechnologické firmě VA‑BIOS, s. r. o., jsme se rozhodli vyzkoušet a využít tyto skvělé vlastnosti destičkových faktorů v praxi. Vyvinuli jsme unikátní metodu jejich získání z bovinní krve. Ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno jsme ověřili jejich mezidruhové působení. Postupně jsme vytvořili kosmetickou řadu Healer, která sestává z gelu, krému a přibude ještě maska.

Tato kosmetika je kosmetikou na papíře (z administrativních důvodů), prodává se pouze v lékárnách. Hlavním účinkem je podpora hojení a regenerace na principu působení destičkových růstových faktorů. Připravujeme ověření účinků našich přípravků na chronické rány společně s klinickým pracovištěm.

Autorka pracovala 18 let na Transfuzním oddělení FN Brno, pak dalších sedm let jako primářka Tkáňové banky FN Brno. V současné době je samostatně pracujícím odborným garantem a konzultantem v oblasti hematologie, transfuziologie a lidských tkání a buněk.

 

Zveřejněno 13.10.2016 v Firemní aktuality

Back to Top